Neem gerust een kijkje in de showroom van ruim 4200m2

Compleet in Stijl

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Geldigheid van de algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop van/door Compleet In Stijl B.V. te Veenendaal (KvK 68833121), hierna te noemen Compleet In Stijl.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop van/door Compleet in Stijl, voor de uitvoering waarvan door Compleet in Stijl derden dienen te worden betrokken.
 3. De opdracht of bestelling van de wederpartij geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden.
 4. Bijzondere voorwaarden, welke van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Compleet In Stijl, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product, waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft, in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Artikel 3 – Levertijden en uitvoeringstermijnen

 1. De door Compleet In Stijl opgegeven levertijden en/of uitvoeringstermijnen gelden te allen tijde bij benadering en zijn derhalve nimmer fataal. De levertijden en uitvoeringstermijnen worden opgegeven in de verwachting dat er voor Compleet In Stijl geen beletselen zijn om de uitvoering van het werk ter hand te nemen.
 2. Compleet In Stijl is niet aansprakelijk voor schade – van welke aard dan ook – in geval van overschrijding van de door haar opgegeven levertijden en/of uitvoeringstermijnen.
 3. Compleet In Stijl behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij overschrijding van de opgegeven levertijd van producten tijdelijk een vervangend en vergelijkbaar product te leveren.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien Compleet In Stijl voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens of feitelijke medewerking behoeft van de wederpartij, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij de gegevens juist en volledig aan Compleet In Stijl beschikbaar heeft gesteld en/of de wederpartij zijn feitelijke medewerking heeft verleend.
 2. Compleet In Stijl heeft het recht om naar eigen inzicht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 3. Compleet In Stijl heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Compleet In Stijl geen volledige betaling van de wederpartij heeft ontvangen, blijven de geleverde producten, hetzij verwerkt hetzij onverwerkt, haar eigendom.
 2. Het is de wederpartij verboden om met betrekking tot de door Compleet In Stijl geleverde producten enige daad van beschikking te verrichten, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichting jegens Compleet In Stijl heeft voldaan.
 3. Compleet In Stijl heeft het recht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige wederpartij zijn verplichtingen niet alsnog binnen een door Compleet In Stijl geboden redelijke termijn nakomt, indien hij liquideert, indien hij surséance van betaling aanvraagt, indien hij zijn eigen faillissement aanvraagt dan wel deze wordt aangevraagd, indien hij een beroep doet op de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen dan wel indien ten laste van hem executoriaal of conservatoir beslag wordt gelegd.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. Compleet In Stijl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Indien Compleet In Stijl aansprakelijk is voor schade, dan is deze schade telkens beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Compleet In Stijl kan enkel aansprakelijk zijn voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, de redelijke kosten om de toerekenbare gebrekkige prestatie alsnog aan de overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten ter voorkoming en beperking van (verdere) schade.
 4. Compleet In Stijl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, misgelopen besparingen en bedrijfsstagnatie.
 5. In geval van aansprakelijkheid van Compleet In Stijl is deze te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat haar verzekeraar in voorkomend geval uitkeert, ongeacht de aard van de schade.
 6. De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Compleet In Stijl, haar leidinggevende(n) en/of ondergeschikte(n).

Artikel 7 – Overmacht

 1. Buitengewone omstandigheden, waaronder – doch uitdrukkelijk daartoe niet beperkt – mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, brand of andere vernietiging, staking bij vervoerders, staking bij toeleveranciers, werkstaking binnen Compleet In Stijl, stagnatie bij de aanvoer van grondstoffen en producten, sluiting van de grenzen en wijziging van invoerrechten, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden met zich brengen, leveren voor Compleet In Stijl overmacht op.
 2. Overmacht ontheft Compleet In Stijl van de verplichting tot levering van producten en/of van uitvoering van het werk, zonder dat de wederpartij recht heeft op vergoeding van schade, van welke aard dan ook.
 3. Compleet In Stijl heeft het recht om in geval van overmacht haar verplichtingen tot levering van producten en/of van uitvoering van werk op te schorten totdat de overmachtssituatie heeft opgehouden te bestaan.

Artikel 8 – Reclames

 1. Binnen acht dagen na ontvangst van de geleverde producten, dan wel binnen acht dagen na uitvoering van het werk, kunnen door de wederpartij ingediende reclames door Compleet In Stijl in behandeling worden genomen. Na het verstrijken van deze termijn is Compleet In Stijl hiertoe niet meer verplicht.
 2. Compleet In Stijl dient door de wederpartij in staat te worden gesteld de ingediende reclames te controleren.
 3. In geval van een – naar het oordeel van Compleet In Stijl – terechte reclame zal Compleet In Stijl naar eigen keuze een billijke schadevergoeding uitkeren ter hoogte van maximaal de factuurwaarde van de geleverde producten ten aanzien waarvan de reclame geldt dan wel het product kosteloos vervangen.
 4. Reclames geven de wederpartij niet het recht op ontbinding van de overeenkomst noch het recht op uitstel of het (geheel of gedeeltelijk) achterwege laten van betaling.

Artikel 9 – Garantie

 1. Compleet in Stijl biedt uitsluitend garantie op de door haar geleverde producten indien en voor zover haar toeleverancier aan haar (nog) garantie op het betreffende product levert, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
 2. Indien Compleet In Stijl een garantieclaim van de wederpartij gegrond acht, wordt de wederpartij – naar keuze van Compleet in Stijl – een vervangend product of restitutie van de factuurwaarde van het product aangeboden.
 3. De wederpartij heeft geen recht op garantie indien naar het oordeel van Compleet In Stijl komt vast te staan dat sprake is van normale slijtage van het product of dat het gebrek aan het product is ontstaan door ondeskundig gebruik.

Artikel 10 – Betaling

 1. Compleet In Stijl is gerechtigd om, indien betaling van het verschuldigde niet binnen de betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum door haar is ontvangen, aan de wederpartij een vertragingsrente van 1,5% per maand in rekening te brengen, te rekenen vanaf veertien dagen na het verstrijken van de betalingstermijn.
 2. Compleet In Stijl is gerechtigd om van de wederpartij naast de hoofdsom en voornoemde vertragingsrente alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vorderen, welke door het achterwege blijven van (al dan niet volledige) betaling zijn veroorzaakt.
 3. Buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand van de staffel als bedoeld in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit, welke is te raadplegen op www.rechtspraak.nl.
 4. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de wederpartij geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 11 – Geschillen

Alle geschillen die voortvloeien uit de tussen Compleet In Stijl en de wederpartij gesloten overeenkomsten, waaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van Compleet In Stijl.